5,8-Dibromo-1,3-diaza-2,6,7-trithia-2H-trindene

5,8-Dibromo-1,3-diaza-2,6,7-trithia-2H-trindene – CAS 1415761-37-3