BBU

BBU

BBU3801

BBU (unité de bande de base) 4G

 

BBU5801M

Unité de traitement de bande de base bimode 4G/5G

 

BBU5800

5G Baseband Processing Unit

 

BBU3800

Baseband Unit

 

BBU5800

5G Baseband Processing Unit

https://www.hytera.com/en-products/4g5g/bbu-list/